Χωρίς κατηγορία

ΙτΝ. 21,42


ΙτΝ. 21,42

πόλις καὶ τὰ περισπόρια κύκλῳ τῆς πόλεως πάσαις ταῖς πόλεσι ταύταις.

ΙτΝ. 21,42

Καθε πόλις από αυτάς είχε γύρω από αυτήν βοσκήσιμον περιοχήν.