Χωρίς κατηγορία

ΙτΝ. 21,33


ΙτΝ. 21,33

πᾶσαι αἱ πόλεις τοῦ Γεδσὼν κατὰ δήμους αὐτῶν πόλεις δεκατρεῖς.

ΙτΝ. 21,33

Ολαι αι πόλεις των απογόνων του Γεδσών κατά τους δήμους αυτών ήσαν εν συνόλω δέκα τρεις.