Χωρίς κατηγορία

ΙτΝ. 20,1


ΙτΝ. 20,1

Καὶ ἐλάλησε Κύριος τῷ Ἰησοῖ λέγων·

ΙτΝ. 20,1

Επειτα από αυτά ωμίλησεν ο Κυριος προς τον Ιησούν λέγων·