Χωρίς κατηγορία

ΙτΝ. 19,41


ΙτΝ. 19,41

καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια αὐτῶν Σαρὰθ καὶ Ἀσὰ καὶ πόλεις Σαμμάυς

ΙτΝ. 19,41

Εις τα όρια της κληρονομηθείσης περιοχής ήσαν η Σαράθ, η Ασά και αι πόλεις·