Χωρίς κατηγορία

ΙτΝ. 19,18


ΙτΝ. 19,18

καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια αὐτῶν Ἰαζὴλ καὶ Χασαλὼθ καὶ Σουνὰμ

ΙτΝ. 19,18

Εις τα όρια αυτής περιελαμβάνοντα αι πόλεις Ιαζήλ, Χασαλώθ, Σουνάμ,