Χωρίς κατηγορία

ΙτΝ. 15,49


ΙτΝ. 15,49

καὶ Ῥεννὰ καὶ Πόλις γραμμάτων (αὕτη Δαβὶρ)

ΙτΝ. 15,49

η Ρεννά, η “Πολις των Γραμμάτων (αυτή είναι η Δαβίρ),