Χωρίς κατηγορία

ΙτΝ. 15,38


ΙτΝ. 15,38

καὶ Δαλὰλ καὶ Μασφὰ καὶ Ἰαχαρεὴλ καὶ Λαχὶς

ΙτΝ. 15,38

η Δαλάλ, η Μασφά, η Ιαχαρεήλ, η Λαχίς,