Χωρίς κατηγορία

ΙτΝ. 15,23


ΙτΝ. 15,23

καὶ Κάδης καὶ Ἀσοριωναὶν καὶ Μαινὰμ

ΙτΝ. 15,23

η Καδης, η Ασοριωναίν, η Μαινάμ,