Χωρίς κατηγορία

Ιουδ. 6,8


Ιουδ. 6,8

καὶ οὐκ ἀπολῇ ἕως οὗ ἐξολοθρευθῇς μετ᾿ αὐτῶν.

Ιουδ. 6,8

Δεν θα εκτελεσθής, αλλά θα ζήσης, μέχρις ότου εξολοθρευθής μαζή με τους Ισραηλίτας.