Χωρίς κατηγορία

Ιερ. 36,24


Ιερ. 36,24

καὶ πρὸς Σαμαίαν τὸν Νελαμίτην ἐρεῖς·

Ιερ. 36,24

Και προς τον Σαμαίαν, τον Νελαμίτην, θα πης·