Χωρίς κατηγορία

Ιερ. 36,12


Ιερ. 36,12

καὶ προσεύξασθε πρός με, καὶ εἰσακούσομαι ὑμῶν·

Ιερ. 36,12

Σεις προσευχηθήτε προς εμέ και εγώ θα κάμω δεκτάς τας προσευχάς σας·