Χωρίς κατηγορία

Ιερ. 34,22


Ιερ. 34,22

εἰς Βαβυλῶνα εἰσελεύσεται, λέγει Κύριος.

Ιερ. 34,22

θα ελθουν και αυτά εις την Βαβυλώνα, λέγει ο Κυριος.