Χωρίς κατηγορία

Ιερ. 31,43


Ιερ. 31,43

παγὶς καὶ φόβος καὶ βόθυνος ἐπὶ σοί, καθήμενος Μωάβ·

Ιερ. 31,43

Παγίδες και φόβοι και λάκκοι υπάρχουν δια σας, που κατοικείτε την χώραν Μωάβ.