Χωρίς κατηγορία

Ιερ. 31,41


Ιερ. 31,41

ἐλήφθη Ἀκκαριώθ, καὶ τὰ ὀχυρώματα συνελήφθη·

Ιερ. 31,41

εκυριεύθη η Ακκαριώθ και τα οχυρώματα αυτής κατελήφθησαν.