Χωρίς κατηγορία

Ιερ. 28,8


Ιερ. 28,8

καὶ ἄφνω ἔπεσε Βαβυλὼν καὶ συνετρίβη· θρηνεῖτε αὐτήν, λάβετε ῥητίνην τῇ διαφθορᾷ αὐτῆς, εἴ πως ἰαθήσεται.

Ιερ. 28,8

Και αιφνιδίως η Βαβυλών έπεσε και συνετρίβη. Θρηνήσατε δι’ αυτήν, πάρετε βάλσαμον ιαματικόν δια τας πληγάς της, μήπως τυχόν και θεραπευθή.