Χωρίς κατηγορία

Ιερ. 25,7


Ιερ. 25,7

καὶ οὐκ ἠκούσατέ μου.

Ιερ. 25,7

Και δεν με υπηκούσατε.