Χωρίς κατηγορία

Ιερ. 24,4


Ιερ. 24,4

καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιερ. 24,4

Απηυθύνθη τότε ο Κυριος προς εμέ, και μου είπεν·