Χωρίς κατηγορία

Ιερ. 23,37


Ιερ. 23,37

καὶ διατί ἐλάλησε Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν;

Ιερ. 23,37

Και περί τίνος ωμίλησε Κυριος ο Θεός μας;