Χωρίς κατηγορία

Ιερ. 2,12


Ιερ. 2,12

ἐξέστη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ τούτῳ καὶ ἔφριξεν ἐπὶ πλεῖον σφόδρα, λέγει Κύριος.

Ιερ. 2,12

Κατάπληκτος έμεινεν ο ουρανός ενώπιον της αποστασίας αυτής, κατελήφθη από απερίγραπτον φρίκην δια την διαγωγήν σας, λέγει ο Κυριος.