Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 7,6


Ιεζ. 7,6

οὐ φείσεται ὁ ὀφθαλμός μου, οὐδὲ μὴ ἐλεήσω, διότι τὰς ὁδούς σου ἐπὶ σὲ δώσω, καὶ τὰ βδελύγματά σου ἐν μέσῳ σου ἔσονται, καὶ ἐπιγνώσῃ διότι ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ τύπτων.

Ιεζ. 7,6

Δεν θα λυπηθή το μάτι μου, ούτε θα σας ευσπλαγχνισθώ. Διότι σύμφωνα με τους δρόμους και τους τρόπους της ζωής σου εγώ θα σου ανταποδώσω. Θα σου ζητήσω λόγον δι’ όλα τα βδελυρά ειδωλολατρικά ανομήματά σου. Ετσι θα μάθης, ότι εγώ είμαι ο Κυριος, ο οποίος κατά λόγον δικαιοσύνης κτυπώ.