Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 7,22


Ιεζ. 7,22

καὶ ἀποστρέψω τὸ πρόσωπόν μου ἀπ᾿ αὐτῶν, καὶ μιανοῦσι τὴν ἐπισκοπήν μου καὶ εἰσελεύσονται εἰς αὐτὰ ἀφυλάκτως καὶ βεβηλώσουσιν αὐτά·

Ιεζ. 7,22

Θα γυρίσω αλλού το πρόσωπόν μου από τους Ισραηλίτας και ξένοι άνθρωποι θα μολύνουν τον οίκόν μου, από όπου εγώ επέβλεπα ευμενώς την Ιερουσαλήμ. Θα εισέρχωνται ανευλαβώς εις τα άγιά μου και θα τα βεβηλώσουν.