Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 7,15


Ιεζ. 7,15

ὁ πόλεμος ἐν ῥομφαίᾳ ἔξωθεν, καὶ ὁ λιμὸς καὶ ὁ θάνατος ἔσωθεν· ὁ ἐν τῷ πεδίῳ ἐν ῥομφαίᾳ τελευτήσει, τοὺς δ᾿ ἐν τῇ πόλει λιμὸς καὶ θάνατος συντελέσει.

Ιεζ. 7,15

Εξω από τα τείχη της πόλεως Ιερουσαλήμ η ρομφαία θα σφάζη τους Ιουδαίους, μέσα δε εις την πόλιν θα εξολοθρεύη τους κατοικούντας η πείνα και ο θάνατος από ασθενείας. Οσοι θα ευρίσκωνται εις την πεδιάδα θα αποθνήσκουν υπό τα πλήγματα της ρομφαίας, αυτοί δέ που ζουν μέσα εις τας πόλεις θα αποθνήσκουν από την πείναν και τας ασθενείας.