Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 7,14


Ιεζ. 7,14

σαλπίσατε ἐν σάλπιγγι καὶ κρίνατε τὰ σύμπαντα.

Ιεζ. 7,14

Σαλπίσατε με τας σάλπιγγας, διαλαλήσατε, ότι κρίνεται η τύχη ολοκλήρου της χώρας σας.