Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 6,12


Ιεζ. 6,12

ὁ ἐγγὺς ἐν ῥομφαίᾳ πεσεῖται, ὁ δὲ μακρὰν ἐν θανάτῳ τελευτήσει, καὶ ὁ περιεχόμενος ἐν λιμῷ συντελεσθήσεται, καὶ συντελέσω τὴν ὀργήν μου ἐπ᾿ αὐτούς.

Ιεζ. 6,12

Αυτός, που είναι εκεί κοντά, θα πέση υπό τα πλήγματα της ρομφαίας, εκείνος που ευρίσκεται μακράν, θα αποθάνη από θανατηφόρον νόσον. Ο πολιορκούμενος θα σβήση από την πείναν. Ετσι δε θα ολοκληρωθή, αλλά και θα κατάπαυση η οργή μου εναντίον αυτών.