Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 5,3


Ιεζ. 5,3

καὶ λήψῃ ἐκεῖθεν ὀλίγους ἐν ἀριθμῷ καὶ συμπεριλήψῃ αὐτοὺς τῇ ἀναβολῇ σου.

Ιεζ. 5,3

Από το τελευταίον τέταρτον των τριχών, που θα διασκόρπισης στους ανέμους, θα κρατήσης ολίγας και θα τας περυτιλίξης στο ένδυμά σου.