Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 48,7


Ιεζ. 48,7

καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων Ῥουβὴν ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολὰς ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν Ἰούδα, μία.

Ιεζ. 48,7

Από τα νότια σύνορα της φυλής Ρουβήν, αυτό ανατολικά μέχρι δυτικά όρια, άλλη μερίς δια την φυλήν Ιούδα.