Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 48,5


Ιεζ. 48,5

καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων Μανασσῆ ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολὰς ὥς τῶν πρὸς θάλασσαν Ἐφραίμ, μία.

Ιεζ. 48,5

Από τα νότια σύνορα της φυλής Μανασσή, από ανατολών έως δυσμάς εις την Μεσόγειον Θαλασσαν, μία μερίς δια την φυλήν Εφραίμ.