Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 48,3


Ιεζ. 48,3

καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων Ἀσσὴρ ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολὰς ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν Νεφθαλίμ, μία.

Ιεζ. 48,3

Από τα νότια σύνορα της φυλής Ασσήρ, από τα ανατολικά μέχρι τα δυτικά όρια της Μεσογείου Θαλάσσης, θα είναι άλλη μερίς δια την φυλήν Νεφθαλίμ.