Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 48,21


Ιεζ. 48,21

τὸ δὲ περισσὸν τῷ ἀφηγουμένῳ ἐκ τούτου καὶ ἐκ τούτου ἀπὸ τῶν ἀπαρχῶν τοῦ ἁγίου καὶ εἰς τὴν κατάσχεσιν τῆς πόλεως ἐπὶ πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδας μῆκος ἕως τῶν ὁρίων τῶν πρὸς ἀνατολὰς καὶ πρὸς θάλασσαν ἐπὶ πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδας ἕως τῶν ὁρίων τῶν πρὸς θάλασσαν ἐχόμενα τῶν μερίδων τοῦ ἀφηγουμένου· καὶ ἔσται ἡ ἀπαρχὴ τῶν ἁγίων καὶ τὸ ἁγίασμα τοῦ οἴκου ἐν μέσῳ αὐτῆς.

Ιεζ. 48,21

Η υπόλοιπος έκτασις θα είναι δια τον άρχοντα. Αυτή θα εκτείνεται ένθεν και ένθεν της ιεράς μερίδος και της μερίδος της πόλεως. Η μερίς αυτή θα είναι είκοσι πέντε χιλιάδων πήχεων μήκους μέχρι των ανατολικών ορίων και είκοσι πέντε χιλιάδες πήχεις προς δυσμάς μέχρι της Μεσογείου Θαλάσσης. Αυτή θα είναι η μερίς του άρχοντος. Η ιερά μερίς και ο ναός θα ευρίσκεται εν τω μέσω αυτής της περιοχής.