Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 48,2


Ιεζ. 48,2

καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων τοῦ Δὰν τὰ πρὸς ἀνατολὰς ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν Ἀσσήρ, μία.

Ιεζ. 48,2

Από τα νότια σύνορα της φυλής Δαν, από ανατολάς έως δυσμάς εις την Μεσόγειον Θαλασσαν, θα είναι άλλη μερίς δια την φυλήν Ασσήρ.