Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 48,16


Ιεζ. 48,16

καὶ ταῦτα τὰ μέτρα αὐτῆς· ἀπὸ τῶν πρὸς βοῤῥᾶν πεντακόσιοι καὶ τετρακισχίλιοι, καὶ ἀπὸ τῶν πρὸς νότον πεντακόσιοι καὶ τέσσαρες χιλιάδες, καὶ ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολάς πεντακόσιοι καὶ τέσσαρες χιλιάδες, καὶ ἀπὸ τῶν πρὸς θάλασσαν τετρακισχιλίους πεντακόσιους.

Ιεζ. 48,16

Αυταί δε θα είναι αι διαστάσεις της πόλεως· προς βορράν τέσσαρες χιλιάδες πεντακόσιοι πήχεις, προς νότοι τέσσαρες χιλιάδες πεντακόσιοι, προς ανάτολάς τέσσαρες χιλιάδες πεντακόσιοι κι προς δυσμάς τέσσαρες χιλιάδες πεντακόσιοι πήχεις.