Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 48,15


Ιεζ. 48,15

τὰς δὲ πέντε χιλιάδας τὰς περισσὰς ἐπὶ τῷ πλάτει ἐπὶ ταῖς πέντε, καὶ εἴκοσι χιλιάσι, προτείχισμα ἔσται τῇ πόλει εἰς τὴν κατοικίαν καὶ εἰς διάστημα αὐτοῦ, καὶ ἔσται ἡ πόλις ἐν μέσῳ αὐτοῦ.

Ιεζ. 48,15

Αι δε πλεονάζουσαι κατά πλάτος πέντε χιλιάδες πήχεις από τας είκοσι πέντε χιλιάδας της χώρας, θα χρησιμοποιηθούν (ως είδός προτειχίσματος) δια οικήματα της πόλεως Ιερουσαλήμ εις κατοικίας και ως ελεύθερος χώρος της πόλεως. Η πόλις θα είναι εν μέσω της περιοχής αυτής.