Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 48,13


Ιεζ. 48,13

τοῖς δὲ Λευίταις τὰ ἐχόμενα τῶν ὁρίων τῶν ἱερέων, μῆκος πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδες, καὶ εὗρος δέκα χιλιάδες. πᾶν τὸ μῆκος πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδες καὶ εὖρος εἴκοσι χιλιάδες.

Ιεζ. 48,13

Εις δε τους Λευΐτας εδόθη περιοχή συνορεύουσα με εκείνην των ιερέων. Το μήκος αυτής είναι είκοσι πέντε χιλιάδες πήχεις και το πλάτος δέκα χιλιάδες. Ολη δε η περιοχή η δοθείσα εκ τους ιερείς και τους Λευΐτας ήτο μήκους μεν είκοσι πέντε χιλιάδων και πλάτους είκοσι χιλιάδων πήχεων.