Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 48,12


Ιεζ. 48,12

καὶ ἔσται αὐτοῖς ἡ ἀπαρχὴ δεδομένη ἐκ τῶν ἀπαρχῶν τῆς γῆς, ἅγιον ἁγίων ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν Λευιτῶν.

Ιεζ. 48,12

εις αυτούς εδόθη η εκλεκτή αυτή μερίς από τας άλλας εκλεκτά μερίδας της χώρας. Το αγιώτατον αυτό τμήμα αποτελεί το μερίδιον αυτών των Λευϊτών.