Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 47,7


Ιεζ. 47,7

ἐν τῇ ἐπιστροφῇ μου καὶ ἰδοὺ ἐπὶ τοῦ χείλους τοῦ ποταμοῦ δένδρα πολλὰ σφόδρα ἔνθεν καὶ ἔνθεν.

Ιεζ. 47,7

Κατά την επιστροφήν μου είδα, ότι εις τας όχθας του ποταμού, εντεύθεν και εντεύθεν υπήρχον πολλά δένδρα.