Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 47,6


Ιεζ. 47,6

καὶ εἶπε πρός με· ἑώρακας, υἱὲ ἀνθρώπου; καὶ ἤγαγέ με καὶ ἐπέστρεψέ με ἐπὶ τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ.

Ιεζ. 47,6

Και ο οδηγός μου είπε· “είδες, υιέ ανθρώπου;” Έπειτα με επανέφερεν εις την όχθην του ποταμού.