Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 47,22


Ιεζ. 47,22

βαλεῖτε αὐτὴν ἐν κλήρῳ ὑμῖν καὶ τοῖς προσηλύτοις τοῖς παροικοῦσιν ἐν μέσῳ ὑμῶν, οἵτινες ἐγέννησαν υἱοὺς ἐν μέσῳ ὑμῶν· καὶ ἔσονται ὑμῖν ὡς αὐτόχθονες ἐν τοῖς υἱοῖς τοῦ Ἰσραήλ, μεθ᾿ ὑμῶν φάγονται ἐν κληρονομίᾳ ἐν μέσῳ τῶν φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ·

Ιεζ. 47,22

Δια την διανομήν της θα ρίψετε κλήρους δια τους εαυτούς σας και δια τους ξένους, οι οποίοι κατοικούν μεταξύ σας και έχουν αποκτήσει οικογενείας. Αυτοί θα είναι όπως και οι εντόπιοι, ίσοι με τους άλλους Ισραηλίτας, μαζή με τους οποίους θα φάγουν τους καρπούς της χώρας κληρονομούντες και αυτοί το αναλογούν μερίδιον μεταξύ των φυλών του Ισραήλ.