Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 46,7


Ιεζ. 46,7

καὶ πέμμα τῷ κριῷ καὶ πέμμα τῷ μόσχῳ ἔσται μαναά, καὶ τοῖς ἀμνοῖς καθὼς ἂν ἐκποιῇ ἡ χεὶρ αὐτοῦ, καὶ ἐλαίου τὸ εἲν τῷ πέμματι.

Ιεζ. 46,7

Μαζή με τον κριον θα προσφερθή η πίττα και με τον μόσχον άλλη πίττα ως αναίμακτος θυσία. Με τους αμνούς θα προσφέρη ως αναίμακτον θυσίαν ο,τι προαιρείται. Μαζή όμως με αυτό το ένα ειν ελαίου δια την πίτταν.