Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 46,6


Ιεζ. 46,6

καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς νουμηνίας μόσχον ἄμωμον καὶ ἓξ ἀμνούς, καὶ κριὸς ἄμωμος ἔσται,

Ιεζ. 46,6

Κατά την πρώτην ημέραν εκάστου μηνός θα προσφέρη ένα μόσχον, εξ αμνούς και ένα κριόν, όλα υγιή και αρτιμελή.