Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 46,4


Ιεζ. 46,4

καὶ τὰ ὁλοκαυτώματα προσοίσει ὁ ἀφηγούμενος τῷ Κυρίῳ· ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἓξ ἀμνοὺς ἀμώμους καὶ κριὸν ἄμωμον

Ιεζ. 46,4

Ο Αρχων θα προσφέρη τας θυσίας των ολοκαυτωμάτων προς τον Κυριον. Κατά την ημέραν των Σαββάτων θα προσφέρη εξ αμνούς και ένα κριόν, όλά υγιή και αρτιμελή.