Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 46,22


Ιεζ. 46,22

ἐπὶ τὰ τέσσαρα κλίτη τῆς αὐλῆς αὐλὴ μικρά, μήκους πηχῶν τεσσαράκοντα καὶ εὖρος πηχῶν τριάκοντα, μέτρον ἓν ταῖς τέσσαρσι.

Ιεζ. 46,22

Εις τας τέσσαρας δηλαδή γωνίας της εξωτερικής αυλής υπήρχε και μία μικρά αυλή μήκους τεσσαράκοντα πήχεων και πλάτους τριάκοντα. Τας αυτάς διαστάσεις είχαν και αι τέσσαρες μικραί αυταί αυλαί.