Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 46,20


Ιεζ. 46,20

καὶ εἶπε πρός με· οὗτος ὁ τόπος ἐστίν, οὗ ἑψήσουσιν ἐκεῖ οἱ ἱερεῖς τὰ ὑπὲρ ἀγνοίας καὶ τὰ ὑπὲρ ἁμαρτίας καὶ ἐκεῖ πέψουσι τὸ μαναὰ τὸ παράπαν τοῦ μὴ ἐκφέρειν εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν τοῦ ἁγιάζειν τὸν λαόν.

Ιεζ. 46,20

Και είπε προς εμέ ο οδηγός μου· “αυτός ο τόπος θα είναι το μαγειρείον, όπου θα βράζουν οι ιερείς τα υπολείμματα των θυσιών, αι οποίαι έχουν προσφερθή δια τα εξ αγνοίας αμαρτήματα, όπως και δια τα βαρύτερα. Εκεί θα ζυμώνουν οι ιερείς την αναίμακτον θυσίαν του σημιγδαλιού. Ετσι τίποτε από τας θυσίας δεν θα εξάγεται εις την εξωτερικήν αυλήν, δια να μη έρχεται έτσι εις επαφήν με τον λαόν”.