Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 46,18


Ιεζ. 46,18

καὶ οὐ μὴ λάβῃ ὁ ἀφηγούμενος ἐκ τῆς κληρονομίας τοῦ λαοῦ τοῦ καταδυναστεῦσαι αὐτούς· ἐκ τῆς κατασχέσεως αὐτοῦ κατακληρονομήσει τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ, ὅπως μὴ διασκορπίζηται ὁ λαός μου ἕκαστος ἐκ τῆς κατασχέσεως αὐτοῦ. –

Ιεζ. 46,18

Ποτέ δε ο άρχων, δια βίας και καταναγκασμού, δεν θα πάρη έδαφος από την κληρονομίαν του λαού. Μονον από την ιδικήν του ιδιοκτησίαν θα δίδη εις τα παιδιά του και όχι από την κληρονομίαν του λαού, δια να μη εκδιώκωνται και διασκορπίζωνται έτσι οι άνθρωποι από την ιδιοκτησίαν των”.