Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 46,17


Ιεζ. 46,17

ἐὰν δὲ δῷ δόμα ἑνὶ τῶν παίδων αὐτοῦ, καὶ ἔσται αὐτῷ ἕως τοῦ ἔτους τῆς ἀφέσεως, καὶ ἀποδώσει τῷ ἀφηγουμένῳ· πλὴν τῆς κληρονομίας τῶν υἱῶν αὐτοῦ, αὐτοῖς ἔσται.

Ιεζ. 46,17

Εάν όμως προσφέρη ένα ακίνητον ως δώρον εις κάποιον από τους δούλους του, το δώρον αυτό θα μένη υπό την κατοχήν του δούλου μέχρι του έτους της αφέσεως. Τοτε ο ελεύθερος πλέον δούλος θα έπιστρέψη το δώρον στον άρχοντα. Εις τους υιούς όμως και εις τα τέκνα του θα μένη πάντοτε κληρονομικώς το δοθεν δώρον.