Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 46,16


Ιεζ. 46,16

Τάδε λέγει Κύριος Θεός· ἐὰν δῷ ὁ ἀφηγούμενος δόμα ἑνὶ ἐκ τῶν υἱῶν αὐτοῦ ἐκ τῆς κληρονομίας αὐτοῦ, τοῦτο τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ ἔσται κατάσχεσις ἐν κληρονομίᾳ.

Ιεζ. 46,16

Αυτά λέγει Κυριος ο Θεός· Εάν ο άρχων από την κληρονομίαν του προσφέρη ένα δώρον στον υίόν του, το δώρον αυτό θα μεταβιβάζεται κληρονομικώς εις τα παιδιά εκείνου. Θα είναι ιδιοκτησία των εκ κληρονομίας.