Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 46,15


Ιεζ. 46,15

ποιήσετε τὸν ἀμνὸν καὶ τὸ μαναὰ καὶ τὸ ἔλαιον ποιήσετε τὸ πρωΐ ὁλοκαύτωμα διὰ παντός.

Ιεζ. 46,15

Θα προσφέρετε την αιματηράν θυσίαν του αμνού και την αναίμακτον σημιγδαλιού και ελαίου πάντοτε εκάστην πρωΐαν, ως ολοκαύτωμα προς τον Κυριον.