Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 46,13


Ιεζ. 46,13

καὶ ἀμνὸν ἐνιαύσιον ἄμωμον ποιήσει εἰς ὁλοκαύτωμα καθ᾿ ἡμέραν τῷ Κυρίῳ, πρωΐ ποιήσει αὐτόν·

Ιεζ. 46,13

Επίσης θα προσφέρη αυτός προς τον Κυριον κάθε ημέραν ως ολοκαύτωμα ένα αμνόν ενός έτους χωρίς κανένα ελάττωμα, θα προσφέρη δε αυτόν κατά την πρωΐαν.