Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 46,12


Ιεζ. 46,12

ἐὰν δέ ποιήσῃ ὁ ἀφηγούμενος ὁμολογίαν ὁλοκαύτωμα σωτηρίου τῷ Κυρίῳ, καὶ ἀνοίξῃ ἑαυτῷ τὴν πύλην τὴν βλέπουσαν κατὰ ἀνατολὰς καὶ ποιήσει τὸ ὁλοκαύτωμα αὐτοῦ καὶ τὰ τοῦ σωτηρίου αὐτοῦ, ὃν τρόπον ποιεῖ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων, καὶ ἐξελεύσεται καὶ κλείσει τὰς θύρας μετὰ τὸ ἐξελθεῖν αὐτόν.

Ιεζ. 46,12

Οταν ο άρχων προσφέρη προαιρετικήν θυσίαν ολοκαυτώματος η ευχαριστήριον θυσίαν επί τη σωτηρία στον Κυριον, θα ανοίγεται δι’ αυτόν η προς ανατολάς πύλη και θα προσφέρη το ολοκαύτωμά του και την θυσίαν του σωτηρίου, όπως πράττει κατά την ημέραν του Σαββάτου. Θα εξέλθη δε έπειτα και θα κλείση τας θύρας της πύλης μετά την εξοδόν του.