Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 46,1


Ιεζ. 46,1

Τάδε λέγει Κύριος Θεός· ἡ πύλη ἡ ἐν τῇ αὐλῇ τῇ ἐσωτέρᾳ ἡ βλέπουσα πρὸς ἀνατολὰς ἔσται κεκλεισμένη ἓξ ἡμέρας τὰς ἐνεργούς, ἐν δὲ τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἀνοιχθήσεται καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς νουμηνίας ἀνοιχθήσεται.

Ιεζ. 46,1

Αυτά λέγει Κυριος ο Θεός· “η ανατολική πύλη εις την εσωτερικήν αυλήν θα μένη κλειστή κατά τας εξ εργασίμους ημέρας. Κατά δέ την ημεράν του Σαββάτου θα ανοίγεται. Επίσης ανοικτή θα είναι και κατά την πρώτην εκάστου μηνός.