Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 45,4


Ιεζ. 45,4

ἀπὸ τῆς γῆς ἔσται τοῖς ἱερεῦσι τοῖς λειτουργοῦσιν ἐν τῷ ἁγίῳ καὶ ἔσται τοῖς ἐγγίζουσι λειτουργεῖν τῷ Κυρίῳ, καὶ ἔσται αὐτοῖς τόπος εἰς οἴκους ἀφωρισμένους τῷ ἁγιασμῷ αὐτῶν.

Ιεζ. 45,4

Αυτό το τμήμα της γης θα είναι προωρισμένον δια τους ιερείς, οι οποίοι υπηρετούν εις τα Αγια, θα είναι δια τους λειτουργούς, οι οποίοι θα υπηρετούν τον Κυριον. Εις τον τόπον αυτό θα υπάρχουν αι οικίαι των ιερέων, πλησίον του ιερού, και χωρισμέναι από τα οικήματα των άλλων πολιτών.